หน้าแรกหน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียนเกี่ยวกับโรงเรียน
บุคคลากรบุคคลากร
VDO และภาพกิจกรรมVDO และภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบกระดานถามตอบ
ติดต่อเราติดต่อเรา


 
Free นาฬิกาน่ารัก


เกี่ยวกับโรงเรียน

   ประวัติโรงเรียนกงลี้จงซัน  
 
  โรงเรียนกงลี้จงซัน เป็นโรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่  111  ซอยเทอดไท 23 ถนนราชพฤกษ์  แขวงบางยี่เรือ  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10600  บนเนื้อที่  2  ไร่  1  งาน  24  ตารางวา  (ประมาณ  84.00 x 40.00 เมตร)  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นทางการเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2491  โดยมี นายเม่งชอ  แซ่อึ้ง  ขอจัดตั้งเป็นเจ้าของและผู้จัดการ มีนายชัยรัตน์  อะหะมาน  เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวิชาภาษาจีนกลางเป็นวิชาเลือก เมื่อ นายเม่งชอ  แซ่อึ้ง  ถึงแก่กรรม จึงได้ยื่นขอแต่งตั้ง นายกฤชรัตน์ เฮงสกุล รักษาการแทน
  ปี พ.ศ. 2527  ได้ยื่นขอเรื่องการโอนกิจการโรงเรียนให้แก่มูลนิธิกรุงธนประชานุสรณ์    โดยให้ นายสุพจน์  ทรงวัฒนศิริ ลงนามเป็นผู้รับใบอนุญาต
  ปี พ.ศ. 2535  ได้ขอขยายชั้นอนุบาล 1 – 3 ตามใบอนุญาตที่ กน.203/2535 ซึ่งโรงเรียนดำเนินการสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  ปัจจุบัน  โรงเรียนได้ขอเปลี่ยนประเภทโรงเรียนจากมาตรา 15 (1)  เป็น  15 (3)  ประเภทศึกษาสงเคราะห์ตามใบอนุญาต เลขที่ กน.03/2541  ลงวันที่ 15 มกราคม 2541 โดยมีนายสุพัฒน์  เฮงสกุล  เป็นประธานมูลนิธิ และแต่งตั้ง นายพีระวัฒน์  ภิญโญวัฒยากร  เป็นผู้ลงนามแทน  นายสุพจน์  ทรงวัฒนศิริ  ซึ่งถึงแก่กรรม พร้อมทั้งแต่งตั้งตำแหน่งผู้จัดการ
สมาคมศิษย์เก่า   คือ     ศิษย์เก่าที่จบไปแล้วได้ร่วมกันก่อตั้งเป็นสมาคม
 
ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อครูใหญ่ / ผู้อำนวยการ

 
นายชูศักดิ์   ศรีวิโรจน์  ตั้งแต่   21  พ.ค.  2491 – 10  พ.ย.  2491
นายสุรพงษ์  เทียมนวลศรี  ตั้งแต่   10  พ.ย. 2491 – 1  พ.ค.  2496
นางสาวกาญจนา  อติกนิษฐ ตั้งแต่   1  พ.ค.  2496 – 24  พ.ค.  2498
ร.ต.อ.เหลือ  ธันสุพัฒน์ ตั้งแต่   25  พ.ค.  2498 – 4  พ.ค.  2508
นางสาวกาญจนา  อติกนิษฐ ตั้งแต่   30  ส.ค.  2508 – 24  พ.ค.  2519
นางสาวยุพิน  ศิริเวชกุล ตั้งแต่  20  ก.ค.  2519 – 30 ก.ย. 2521
นางสาวสุนีย์   ม่วงน้อย ตั้งแต่   27  ก.ย.  2521  (รักษาการ)
นางสาวสุนีย์   ม่วงน้อย ตั้งแต่   8  ก.พ. 2522 – 19  พ.ค.  2522
นายศักดิ์  วิทยารัก ตั้งแต่  24  พ.ค.  2522  (รักษาการ)
นายศักดิ์  วิทยารัก ตั้งแต่  15  ส.ค.  2522 – 5  ม.ค.  2524
นางละออ  คู่เมือง ตั้งแต่  5  ม.ค.  2524  (รักษาการ)
นางละออ  คู่เมือง ตั้งแต่  12  พ.ค.  2524 – 13  พ.ค.  2526
นางพิสมัย  วงษ์งามดี ตั้งแต่  17  พ.ค.  2526 – 11  มิ.ย.  2535
นางสาวมะลิ  บุญยประโชติ ตั้งแต่   8  มิ.ย.  2535 – 7  ก.ค.  2535  (รักษาการ)
นางสาวมะลิ  บุญยประโชติ ตั้งแต่   3  ก.ค.  2535 – 1  พ.ค.  2544
นางจินตนา  ภู่ธนานุสรณ์ ตั้งแต่  พ.ค.  2544   จนถึงปัจจุบัน
 
 
ข้อมูลผู้บริหาร

    ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ  นายพีระวัฒน์  ภิญโญวัฒยากร  วุฒิการศึกษาสูงสุด  วุฒิปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต  (เกียรตินิยม)  สาขาบริหารรัฐกิจ    ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตตั้งแต่   24   ตุลาคม   2530    จนถึงปัจจุบัน   และดำรงตำแหน่งผู้จัดการตั้งแต่  2  พฤษภาคม  2538  จนถึงปัจจุบัน
    ผู้อำนวยการ  นางจินตนา  ภู่ธนานุสรณ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  มหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษาดำรงตำแหน่ง  3  พฤษภาคม  2544  จนถึงปัจจุบัน


การบริหารโรงเรียนกงลี้จงซันแบ่งการบริหารงานเป็น  4  ฝ่าย  ดังนี้
    1.  นายสุพัฒน์         เฮงสกุล                ประธาน
    2.  นายพีระวัฒน์       ภิญโญวัฒยากร      ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ
    3.  นางจินตนา         ภู่ธนานุสรณ์          ผู้อำนวยการ
    4.  นายกฤตวัชร        สุดสงวน              หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
    5.  นางโสภา           ชลัษเฐียร             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
    6.  นางวิลาวัลย์        ภูพานใบ              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    7.  นางสุรีย์             จุลภัทรพงศ์          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ


การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนปัจจุบัน
    แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีหัวหน้ารับผิดชอบ  ดูแลด้านวิชาการ  ให้อำนาจบริหารโดยอยู่ในความดูแลของหัวหน้ากลุ่มสาระดังนี้
    1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                  นางสุรีย์มาศ        ซิ้มพิทักษ์
    2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                นางสอางค์          สันติจำเริญกิจ
    3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                               นางสุรีย์             จุลภัทรพงศ์
    4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    นางสาวกชพรรณ    ภาสุดา
    5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์                              นางสาวกชพรรณ    ภาสุดา
    6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                  นางสาวอัญชลี        ปราการนนท์
    7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                        นางวิลาวัลย์        ภูพานใบ
    8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี          นายกฤตวัชร        สุดสงวน
    9.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         นางจิราวรรณ        สาวม่วง

 
วิสัยทัศน์
โรงเรียนกงลี้จงซันมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีผลสัมฤทธิ์ การเรียนที่ดี มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนจัดบรรยากาศ เอื้อต่อการเรียนรู้ คำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัย
 

ปรัชญา
           มีวินัย  ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม
 

อัตลักษณ์
                ทักทาย  3  ภาษา  มุ่งพัฒนาคุณธรรม  นำสู่สากล
 
       ตราโรงเรียน
  
 
ความหมาย
                           วงกลม                           หมายถึง                ขอบเขตแห่งการรักษาวินัยที่ดี
                           ดอกเหมย                       หมายถึง                 ความมานะบากบั่นในการใฝ่หาความรู้
                           รวงข้าว                          หมายถึง                 ความดีงาม ความเจริญรุ่งเรือง
 
     สีประจำโรงเรียน  
 
 
อักษรย่อ

ก.ซ.
 
 

เป้าหมาย

1.ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตามหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรประถมศึกษา
2.ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมี ความสุข
3.ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานวิจัยในชั้นเรียน
5.จัดให้มีเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ และประกอบการเรียนการสอน
6.พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
7.มีการพัฒนางานตามแผนงานของโรงเรียน
8.มีการจัดประกันคุณภาพภายในพันธกิจ

ด้านผู้เรียน
1.ส่งเสริมให้บุคลากร และผู้เรียนศรัทธาสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยาที่ถูกต้องและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียนตามกุ่มสาระ
3.ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนเขาร่วมกิจกรรมตามความรู้ความสามารถ
4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการแสวงความรู้อย่างอิสระ


ด้านกระบวนการ
5.พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางวิชาการ และเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
6.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
7.พัฒนาองค์กรบริหารการจัดการให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง


ด้านปัจจัย
8.พัฒนาอาคาร สถานที่ จัดสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ และปลอดภัย
9.ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง

10.ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อ เทคโนโลยี

 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร

โรงเรียนกงลี้จงซัน เป็นตึก  6  ชั้น  จำนวนหนึ่งหลัง  เพื่อใช้เป็นสถานศึกษาพื้นที่  9,990  ตารางเมตร  ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้า – ออกของรถ  จำนวน  47  คน  พื้นที่  1,080  ตารางเมตร  มีที่จอดรถทั้งหมด  47  คัน  ชั้นใต้ดิน  26  คัน  ภายนอกอาคาร  21  คัน  มีห้องเรียนรวมทั้งหมด  27  ห้อง ดังนี้

ระดับอนุบาล  1 - 3  ระดับละ  3  ห้อง  อยู่ในชั้นที่ 1 และ 2  มีห้องเรียนอนุบาล  9  ห้อง  ขนาดห้องละ  70  ตารางเมตร  (9.95 x 7.55 เมตร)  พร้อมห้องน้ำในตัว  ห้องเล่นอนุบาล  2  ห้อง  ขนาดห้องละ  58  ตารางเมตร  (7.80 x 7.50  เมตร)

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  มี  4 ห้อง  อยู่ในชั้น  2  และชั้น 3  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  – 5  ระดับละ  3  ห้อง      อยู่ชั้น 3  และชั้น 4  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มี    2  ห้อง  อยู่ในชั้น  4  มีห้องเรียนประถมทั้งสิ้น  18  ห้อง  ขนาดห้องละ  60  ตารางเมตร  (7.50 x 8.00 เมตร)    

รายละเอียดของแต่ละชั้น

ชั้นใต้ดิน
    -  ห้องเตรียมอาหาร            -  ที่ส่งของ
    -  ห้องส่วนล้าง                  -  ส่วนเก็บขยะ
    -  ห้องเก็บของ                  -  ห้องไฟฟ้า
    -  ห้องปั้มน้ำ                     -  ที่จอดรถ  26  คัน

ชั้นที่  1
    -  ห้องผู้บริหาร                      -  ห้องธุรการ – การเงิน
    -  ห้องขายของ                      -  ห้องเรียนชั้นอนุบาล  1/1
    -  ห้องเรียนชั้นอนุบาล  1/2      -  ห้องเรียนชั้นอนุบาล  1/3
    -  ห้องเรียนชั้นอนุบาล  2/1      -  ห้องสารานุกรมไทย
    -  ห้องน้ำชาย – หญิง

ชั้นที่  2  
    -  ห้องเรียนชั้นอนุบาล  2/2               -  ห้องเรียนชั้นอนุบาล  2/3
    -  ห้องเรียนชั้นอนุบาล  3/1               -  ห้องเรียนชั้นอนุบาล  3/2
    -  ห้องเรียนชั้นอนุบาล  3/3               -  ห้องกิจกรรมอนุบาล
    -  ห้องพยาบาล                              -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1
    -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2    -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3
    -  ห้องเรียน BLS                -  ห้องน้ำชาย – หญิง

ชั้นที่  3  
    -  ห้องพักครู                -  ห้องคอมพิวเตอร์ประถมศึกษา
    -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/4    -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1    
    -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2    -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3    
    -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1    -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2    
    -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3    -  ห้องสมุด        
    -  ห้องน้ำชาย – หญิง

ชั้นที่  4  
    -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1      -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2
    -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3      -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1
    -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2      -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3    
    -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1      -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2    
    -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3      -  ห้องน้ำ – ชาย

ชั้นที่  5
    -  ห้องดนตรี                     -  ห้องคอมพิวเตอร์อนุบาล
    -  ห้องโสตทัศน์                 -  ห้องเรียน BLS
    -  ห้องวิทยาศาสตร์            -  ห้องน้ำชาย – หญิง
    -  ลานอเนกประสงค์           -  ห้องประชุมใหญ่

ชั้นที่  6  
    -  หอประชุมใหญ่            -  ชั้นลอยของหอประชุมใหญ่
    -  ห้องน้ำชาย – หญิง

 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน

ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตธนบุรี  ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนชาติไทย เชื้อชาติจีน และนับถือศาสนาพุทธ  ประชาชนส่วนใหญ่ออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน  ที่อยู่อาศัยเป็นตึกแถวสำหรับการค้าขาย จึงประกอบอาชีพค้าขาย    ส่วนการศึกษาของบุคคลในชุมชนส่วนใหญ่ จะมีระดับการศึกษาค่อนข้างดี นอกจากนี้ยังมีของดีที่ขึ้นชื่อ คือ ขนมหวาน ข้าวหมูแดง    ขนมกุ้ยฉ่าย

สรุปอาชีพผู้ปกครอง

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 


โรงเรียนกงลี้จงซัน
เบอร์โทร :  02-4653299 / 02-4667448
โทรสาร :  02-4653298 / 02-8913747
e-mail :  kongleechongsun@hotmail.com / kongleechongsun@gmail.com
facebook : konglee chong sun / เพจโรงเรียนกงลี้จงซัน
tel : 111  ซอยเทอดไท 23  ถนนราชพฤกษ์  แขวงบางยี่เรือ  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10600
111 托泰巷  23 啦差蒲  曼字呂  吞武里县  曼谷府  10600
111  SOI  TERDTHAI  23 ,   RATCHAPHRUEK  ROAD, BANG  YI  RUEA ,  THON  BURI,   BANGKOK  10600  THAILAN
D

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.